Trio Trabant is verantwoordelijk voor

 • de verwerking en afwikkeling van uw bestellingen conform onze Algemene Voorwaarden
 • de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring.


Let op:
webshop-betalingen voor Trio Trabant lopen via Fratelli Cassata | Retoer ® (Winfried Veenker)

Algemene verkoopvoorwaarden

1.1
Op alle bestellingen overeenkomsten van Triotrabant.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2
Het het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Triotrabant.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Triotrabant.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.1
Alle producten van Triotrabant.nl zijn vrijblijvend en enkel geldig voor aankopen geplaatst via de website. Triotrabant.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen & btw-tarieven te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Triotrabant.nl.

Triotrabant.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, zal Triotrabant.nl dit binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling aan u doorgeven.

 

3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn enkel geldig voor aankopen geplaatst via de website. De prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

3.2
Verzendkosten op Triotrabant.nl worden bepaald door de hoogte van het orderbedrag i.c.m. de bestemming van de order. Men kan op geen enkel moment rechten ontlenen aan de automatisch berekende verzendkosten. Triotrabant.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de verzendtarieven te wijzigen.

Indien een wijziging zich voordoet, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de verhoging van de verzendkosten door Triotrabant.nl.

3.3
Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

3.4
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Triotrabant.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.1

Triotrabant.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling. Als plaats van levering geldt het adres, dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van wat hierover in andere artikelen van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren.

Indien de bezorging door PostNL vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terug betaald worden.

5.1
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan Triotrabant.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

6.1
De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Triotrabant.nl geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2
Triotrabant.nl garandeert niet dat de geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

7.1
Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Dit termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens dit termijn verzoeken wij u om zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van het herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat aan Triotrabant.nl retourneren.

7.1
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Triotrabant.nl daarvan zo spoedig mogelijk en bij voorkeur binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2
In het geval van technische mankementen, zoals persfouten, heeft u het wettelijke recht om te retourneren. Als dit ook wordt geconstateerd in onze winkel, heeft u recht op vergoeding van de retourzending (graag bon van postkantoor toevoegen!) en zorgen wij kosteloos voor een nieuw exemplaar. Let op: Indien het product wel blijkt te werken, zijn wij genoodzaakt om alle gemaakte verzend- & handling-kosten aan u door te berekenen.

Dat een cd niet werkt, omdat er sprake is van “oudere” apparatuur, is géén geldige reden voor retourzenden. Ons advies is dan ook altijd, om het product op een tweede, jongere cd/dvd-speler uit te proberen, of eerst een lenscleaner voor de cd/dvd-speler te gebruiken

Wat is oud en wat is nieuw ?
Een cd/dvd-speler ouder dan 5 a 6 jaar valt onder de categorie “oud” (de technische levensduur, bij normaal gebruik, is namelijk +/- 5 jaar) en kan in enkele gevallen technisch erg achter lopen op de huidige cd/sacd/dvd-techniek!

Voor een retourakkoord dient u eerst contact met ons op te nemen via webshop@triotrabant.nl.

8.1
Indien een zending per ongeluk verkeerd wordt verzonden en de fout is ontstaan door Triotrabant.nl, dan zal Triotrabant.nl zorg dragen voor het opnieuw verzenden van de order naar het juiste adres – zonder hiervoor extra kosten te rekenen.
Echter, indien de klant een verkeerd verzendadres aanlevert, accepteert Triotrabant.nl hier geen verantwoordelijkheid voor. Indien de order (wegens een verkeerd aangeleverd verzendadres) retour komt, zal Triotrabant.nl nieuwe verzendkosten in rekening brengen, of uw orderwaarde terugboeken minus de gemaakte verzendkosten.

8.2
Wanneer door Triotrabant.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Triotrabant.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

8.3
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Triotrabant.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Triotrabant.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

8.4
Triotrabant.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

9.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Je gegevens en privacy

Trio Trabant verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw (bestel)activiteiten op onze website

Trio Trabant verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze digitale nieuwsbrief
 • U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Het bezoek en gebruik van onze website te monitoren voor verbeteringssdoelen

Trio Trabant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Trio Trabant verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Trio Trabant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ons data-partners zijn:

 • Mollie – platform voor de verwerking van online betalingen
 • PostNL – verzending en aflevering
 • LaPosta – platform voor het opstellen en verzenden van digitale nieuwsbrieven

Trio Trabant gebruikt functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de werking en gebruiksgemak van de website en webshop.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten et cetera). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier als wanneer de bezoeker deze andere website bezoekt.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die website.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@triotrabant.nl.

Trio Trabant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@triotrabant.nl.

Trio Trabant wijst u er verder op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Onze nieuwsbrief NL

Our newsletter EN